دسته بندی ها

  عملیات

A|Plano ULTRA M
€10.08 EUR ماهانه
سفارش دهید

Capacidade Ouvintes
1000

Espaço
8GB Auto DJ

Tráfego
Ilimitado

Bitrate máximo
128kb/s

SHOUTCast V2
SSL

Uptime Garantido
99.99%

Agendar
Playlist

App Android
1

Suporte
Ticket

B|Plano ULTRA L
€10.80 EUR ماهانه
سفارش دهید

Capacidade Ouvintes
1000

Espaço
8GB Auto DJ

Tráfego
Ilimitado

Bitrate máximo
128kb/s

SHOUTCast V2
SSL

Uptime Garantido
99.99%

Agendar
Playlist

App Android
1

Suporte
Ticket

C|Plano POWER L
€12.24 EUR ماهانه
سفارش دهید

Capacidade Ouvintes
1200

Espaço
10GB Auto DJ

Tráfego
Ilimitado

Bitrate máximo
128kb/s

SHOUTCast V2
SSL

Uptime Garantido
99.99%

Agendar
Playlist

App Android
1

Suporte
Ticket

D|Plano POWER P
€12.60 EUR ماهانه
سفارش دهید

Capacidade Ouvintes
1200

Espaço
12GB Auto DJ

Tráfego
Ilimitado

Bitrate máximo
128kb/s

SHOUTCast V2
SSL

Uptime Garantido
99.99%

Agendar
Playlist

App Android
1

Suporte
Ticket